نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

نسخه ۷ کتاب معروف استاتیک مریام

فهرست مطالب را در زیر مشاهده می کنید:

CHAPTER 1
INTRODUCTION TO STATICS 3
1/1 Mechanics 3
1/2 Basic Concepts 4
1/3 Scalars and Vectors 4
1/4 Newton’s Laws 7
1/5 Units 8
1/6 Law of Gravitation 12
1/7 Accuracy, Limits, and Approximations 13
1/8 Problem Solving in Statics 14
1/9 Chapter Review 18
CHAPTER 2
FORCE SYSTEMS 23
2/1 Introduction 23
2/2 Force 23
SECTION A TWO-DIMENSIONAL FORCE SYSTEMS 26
2/3 Rectangular Components 26
2/4 Moment 38
2/5 Couple 50
2/6 Resultants 58
Contents
xiv
Contents xv
SECTION B THREE-DIMENSIONAL FORCE SYSTEMS 66
2/7 Rectangular Components 66
2/8 Moment and Couple 74
2/9 Resultants 88
2/10 Chapter Review 99
CHAPTER 3
EQUILIBRIUM 109
3/1 Introduction 109
SECTION A EQUILIBRIUM IN TWO DIMENSIONS 110
3/2 System Isolation and the Free-Body Diagram 110
3/3 Equilibrium Conditions 121
SECTION B EQUILIBRIUM IN THREE DIMENSIONS 145
3/4 Equilibrium Conditions 145
3/5 Chapter Review 163
CHAPTER 4
STRUCTURES 173
4/1 Introduction 173
4/2 Plane Trusses 175
4/3 Method of Joints 176
4/4 Method of Sections 188
4/5 Space Trusses 197
4/6 Frames and Machines 204
4/7 Chapter Review 224
CHAPTER 5
DISTRIBUTED FORCES 233
5/1 Introduction 233
SECTION A CENTERS OF MASS AND CENTROIDS 235
5/2 Center of Mass 235
5/3 Centroids of Lines, Areas, and Volumes 238
5/4 Composite Bodies and Figures; Approximations 254
5/5 Theorems of Pappus 264
SECTION B SPECIAL TOPICS 272
5/6 Beams—External Effects 272
5/7 Beams—Internal Effects 279
5/8 Flexible Cables 291
5/9 Fluid Statics 306
5/10 Chapter Review 325
CHAPTER 6
FRICTION 335
6/1 Introduction 335
SECTION A FRICTIONAL PHENOMENA 336
6/2 Types of Friction 336
6/3 Dry Friction 337
SECTION B APPLICATIONS OF FRICTION IN MACHINES 357
6/4 Wedges 357
6/5 Screws 358
6/6 Journal Bearings 368
6/7 Thrust Bearings; Disk Friction 369
6/8 Flexible Belts 377
6/9 Rolling Resistance 378
6/10 Chapter Review 387
CHAPTER 7
VIRTUAL WORK 397
7/1 Introduction 397
7/2 Work 397
7/3 Equilibrium 401
7/4 Potential Energy and Stability 417
7/5 Chapter Review 433
APPENDICES
APPENDIX A AREA MOMENTS OF INERTIA 441
A/1 Introduction 441
A/2 Definitions 442
xvi Contents
A/3 Composite Areas 456
A/4 Products of Inertia and Rotation of Axes 464
APPENDIX B MASS MOMENTS OF INERTIA 477
APPENDIX C SELECTED TOPICS OF MATHEMATICS 479
C/1 Introduction 479
C/2 Plane Geometry 479
C/3 Solid Geometry 480
C/4 Algebra 480
C/5 Analytic Geometry 481
C/6 Trigonometry 481
C/7 Vector Operations 482
C/8 Series 485
C/9 Derivatives 485
C/10 Integrals 486
C/11 Newton’s Method for Solving Intractable Equations 489
C/12 Selected Techniques for Numerical Integration 491
APPENDIX D USEFUL TABLES 495
Table D/1 Physical Properties 495
Table D/2 Solar System Constants 496
Table D/3 Properties of Plane Figures 497
Table D/4 Properties of Homogeneous Solids 499
INDEX 503

خرید آنلاین:

جهت خرید آنی و دریافت لینک دانلود دکمه خرید را بزنید و اطلاعات خواسته شده را وارد کنید. پس از پرداخت موفق لینک مستقیم دانلود به آدرس ایمیل شما فرستاده می شود و شما می توانید نرم افزار را با لینک مستقیم با سرعت بالا دانلود کنید.

حجم فایل: حدود ۳۰ مگابایت       قیمت: ۵۰۰ تومان

در صورت بروز مشکل از طریق شماره تماسهای موجود در بخش “تماس با ما” با ما تماس بگیرید.

 

ارسال دیدگاه