نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

نسخه pdf کتاب معروف دینامیک مریام.

فهرست مطالب کتاب را در زیر مشاهده می کنید:

PART I
DYNAMICS OF PARTICLES 1
CHAPTER 1
INTRODUCTION TO DYNAMICS 3
1/1 History and Modern Applications 3
1/2 Basic Concepts 4
1/3 Newton’s Laws 6
1/4 Units 6
1/5 Gravitation 8
1/6 Dimensions 11
1/7 Solving Problems in Dynamics 12
1/8 Chapter Review 15
CHAPTER 2
KINEMATICS OF PARTICLES 21
2/1 Introduction 21
2/2 Rectilinear Motion 22
Contents
2/3 Plane Curvilinear Motion 40
2/4 Rectangular Coordinates (x-y) 43
2/5 Normal and Tangential Coordinates (n-t) 54
2/6 Polar Coordinates (r-u) 66
2/7 Space Curvilinear Motion 79
2/8 Relative Motion (Translating Axes) 88
2/9 Constrained Motion of Connected Particles 98
2/10 Chapter Review 106
CHAPTER 3
KINETICS OF PARTICLES 117
3/1 Introduction 117
SECTION A FORCE, MASS, AND ACCELERATION 118
3/2 Newton’s Second Law 118
3/3 Equation of Motion and Solution of Problems 122
3/4 Rectilinear Motion 124
3/5 Curvilinear Motion 138
SECTION B WORK AND ENERGY 154
3/6 Work and Kinetic Energy 154
3/7 Potential Energy 175
SECTION C IMPULSE AND MOMENTUM 191
3/8 Introduction 191
3/9 Linear Impulse and Linear Momentum 191
3/10 Angular Impulse and Angular Momentum 205
SECTION D SPECIAL APPLICATIONS 217
3/11 Introduction 217
3/12 Impact 217
3/13 Central-Force Motion 230
3/14 Relative Motion 244
3/15 Chapter Review 255
CHAPTER 4
KINETICS OF SYSTEMS OF PARTICLES 267
4/1 Introduction 267
4/2 Generalized Newton’s Second Law 268
Contents xv
4/3 Work-Energy 269
4/4 Impulse-Momentum 271
4/5 Conservation of Energy and Momentum 275
4/6 Steady Mass Flow 288
4/7 Variable Mass 303
4/8 Chapter Review 315
PART II
DYNAMICS OF RIGID BODIES 323
CHAPTER 5
PLANE KINEMATICS OF RIGID BODIES 325
5/1 Introduction 325
5/2 Rotation 327
5/3 Absolute Motion 338
5/4 Relative Velocity 348
5/5 Instantaneous Center of Zero Velocity 362
5/6 Relative Acceleration 372
5/7 Motion Relative to Rotating Axes 385
5/8 Chapter Review 402
CHAPTER 6
PLANE KINETICS OF RIGID BODIES 411
6/1 Introduction 411
SECTION A FORCE, MASS, AND ACCELERATION 413
6/2 General Equations of Motion 413
6/3 Translation 420
6/4 Fixed-Axis Rotation 431
6/5 General Plane Motion 443
SECTION B WORK AND ENERGY 459
6/6 Work-Energy Relations 459
6/7 Acceleration from Work-Energy; Virtual Work 477
SECTION C IMPULSE AND MOMENTUM 486
6/8 Impulse-Momentum Equations 486
6/9 Chapter Review 503
xvi Contents
CHAPTER 7
INTRODUCTION TO THREE-DIMENSIONAL DYNAMICS OF RIGID BODIES 513
7/1 Introduction 513
SECTION A KINEMATICS 514
7/2 Translation 514
7/3 Fixed-Axis Rotation 514
7/4 Parallel-Plane Motion 515
7/5 Rotation about a Fixed Point 515
7/6 General Motion 527
SECTION B KINETICS 539
7/7 Angular Momentum 539
7/8 Kinetic Energy 542
7/9 Momentum and Energy Equations of Motion 550
7/10 Parallel-Plane Motion 552
7/11 Gyroscopic Motion: Steady Precession 558
7/12 Chapter Review 576
CHAPTER 8
VIBRATION AND TIME RESPONSE 583
8/1 Introduction 583
8/2 Free Vibration of Particles 584
8/3 Forced Vibration of Particles 600
8/4 Vibration of Rigid Bodies 614
8/5 Energy Methods 624
8/6 Chapter Review 632
APPENDICES
APPENDIX A AREA MOMENTS OF INERTIA 639
APPENDIX B MASS MOMENTS OF INERTIA 641
B/1 Mass Moments of Inertia about an Axis 641
B/2 Products of Inertia 660
APPENDIX C SELECTED TOPICS OF MATHEMATICS 671
C/1 Introduction 671
C/2 Plane Geometry 671
Contents xvii
C/3 Solid Geometry 672
C/4 Algebra 672
C/5 Analytic Geometry 673
C/6 Trigonometry 673
C/7 Vector Operations 674
C/8 Series 677
C/9 Derivatives 677
C/10 Integrals 678
C/11 Newton’s Method for Solving Intractable Equations 681
C/12 Selected Techniques for Numerical Integration 683
APPENDIX D USEFUL TABLES 687
Table D/1 Physical Properties 687
Table D/2 Solar System Constants 688
Table D/3 Properties of Plane Figures 689
Table D/4 Properties of Homogeneous Solids 691
INDEX 695

PROBLEM ANSWERS

خرید آنلاین:

جهت خرید آنی و دریافت لینک دانلود دکمه خرید را بزنید و اطلاعات خواسته شده را وارد کنید. پس از پرداخت موفق لینک مستقیم دانلود به آدرس ایمیل شما فرستاده می شود و شما می توانید نرم افزار را با لینک مستقیم با سرعت بالا دانلود کنید.

حجم فایل: حدود ۴۳ مگابایت       قیمت: ۵۰۰ تومان

در صورت بروز مشکل از طریق شماره تماسهای موجود در بخش “تماس با ما” با ما تماس بگیرید.

 

 

 

ارسال دیدگاه