نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

COMSOL Multiphysics 4.3b x86/x64 for Win/Mac/Linux

نرم افزاری تخصصی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی و سایر رشته ها