نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

مجموعه نرم افزار GIS Engineering 2009

این مجموعه شامل نرم افزارهای زیر می باشد:

Autodesk Autocad Map 3D 2009
Canvas V 11.0.1173 With GIS+
ESRI ArcGIS ArcSED9.2
ESRI ArchGis Desktop 9.2
ESRI Mapobjects 2.1
Google Earth Pro+Maps
Idrisi Andes 15
Mapinfo rofessional 85
PCI Geomatica 10.0
Socet Set 5.3