نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

مجموعه نرم افزار برق ۱

این مجموعه شامل نرم افزارهای زیر می باشد:
LabView 8.5
PLC Step 7
Protel 99 SE SP6
Protel DXP 2004
Proteus 7.2
Altium Designer 2008 v7.0.0.13815
Calculux 4a
CircuitMaker 2000
Dialux 4
Electrical & Electronic Formulas 3 v2
Eplan 5.5
Eplan Elctronic P8 1.7.12
ETAP Powerstation 4
MAX=Plus II V10.0
Multisim 10.1
Orcad 16