نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

مجموعه نرم افزار برق قدرت ۳

این مجموعه شامل نرم افزارهای زیر می باشد:

active hdl 8.1
altium designer 9
calculux 4a
calculuc 5 area
dialux 4
eplan 5.5
eplan electric p8 1.7.12
etap powerstation 4
fpga advantage 8.1
labview 2009
max+plus ii 10.2
multisim 10.1
orcad 16
plc step 7
protel 99 se sp6
protel dxp 2004
proteus 7.6 ful