نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی و نفت

مجموعه کامل و بی نظیر شامل بهترین نرم افزارهای مهندسی شیمی و نفت و گاز ، پوشش اکثر فرآیندهای نفت ، گاز و پتروشیمی ، فرآیندهای الکترولیتی در صنایع نفتی ، دارویی ، معدنی و غذایی و واحدهای تولید پلیمری ، شامل قدرتمندترین نرم افزارها در زمینه طراحی و شبیه سازی واحدهای فرآیندی ، نیروگاهی و مخازن طبیعی نفت و گاز و …

DVD-1

13 C NMR Simulator

Accelrys DS Viewer Pro Suite 6.0

ACD ChemSketch 12.01 Build 38526

AcidBaseLab 1.0.1

Applied Flow Technology Arrow 4.0

Applied Flow Technology Fathom 7.0

Applied Flow Technology Impulse 4.0

Applied Flow Technology Titan 4.0

AspenTech AspenONE 8.0

AspenTech HTFS + 2006

DVD-2

Accelrys Materials Studio 6.0

Atoms Bonding and Structure 2.0 CHEM

CAESAR II 5.1

ChemCraft 1.7 Build 132 [64-Bit]

ChemCraft 1.7 Build 365 [32-Bit]

Chemical Reactivity 1.6

Chemistry 4D 7.60

ChemMaths 15.1

ChemOffice 2010 12.0

Chempro Engineering Suite 6.31

ChemStations ChemCAD 6.3.1.4168

ChemToolBox 1.1.0

Cresset Forge 10.0.1

Crocodile Chemistry 605

Crystal Diffract 1.4.7

Dyadem PHA-Pro 6.0.0.23

EniG Chemistry Assistant 2.4

EPCON Engineers Aide Toolbox 7.0

EPCON System Process Explorer 7.0

Fluent 6.3.26

FX Chem 2.104.2

FX Chem Struct 1.203.2

Gambit 2.4.6

Gaussian 09W A.02 SMP

GaussView 5.08

GCE Advanced Level Chemistry

GNMR

Hummingbird Exceed 2008 13.0

HyperChem Pro 8.0

Invensys SimSci Esscor PIPEPHASE 9.5

Invensys Simsci Pro II 9.0

MHX Chemistry Helper 2.2

Model ChemLab 2.4

MoluCAD 2002.11.14

Nanotube Modeler 1.6.4

Periodic Table 2.1

Pipe Data Pro 8.2.17

Pipe Flow Expert 5.12.1.1

PL Table 4. 30

PLANTWAVE PDMS 3.99

PVElite 2008

Science Word 5.0

Single Crystal 2.2.6

Tecplot 360 11.01

Virtual Chemistry Lab 2.0

WinMopac 7.21

WinSim DESIGN II 9.05

Runtime Libraries

 

32 بیت و ۶۴ بیت