نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

مجموعه نرم افزارهای مهندسی الکترونیک

مجموعه نرم افزارهای مهندسی الکترونیک – Electronic Engineering 2012

شامل نرم افزارهای:

– ۸۰۵۱ IDE for windows
– Active HDL 8.1
– Altera Quartus || 10
– Altium Designer 10
– AutoTRAX and Active 3D EDA
– Caddie V5.2 Pro
– Cadsoft Eagle Pro 5.11
– CircuitMaker 2000
– Digital Circuit Simulator
– Elcad & Aucoplan 7.4
– Electrical Functoion Utility Suite
– Electromechanical Cells Pro V2.2
– Electronic Design Studio V1.2 A
– FPGA Advantage 8.1
– Franklin Advanced Development
– Gerbtool V9.0 R5
– IC Master
– Deil C51 V8.16a
– Labveiw 2011
– MAX+Plus || 10.2
– Microcontroller Simulator
– MikroC AVR Pro 2009
– MikroC for PIC v8.2
– MPlab Tools 8.63
– Multisim 11
– OrCAD 16.5
– PCB Designer V1.5.4
– PCB Navigator
– Philips 80C51- Based
– PIC18 Simulator IDE 2.62
– PowerLogic 5.0.1
– Programmer 89C51,52,55
– Protel 99SE SP6
– Protel Advanced PCB 2.71
– Protel DXP 2004
– Proteus Pro 7.7 SP2
– Supermax ECAD V9.2
– TTL Data Sheets
– WinAVR 2010
– XHDL 3

تعداد دی وی دی: ۳