نرم افزار 24

فروشگاه آنلاین نرم افزارهای تخصصی و ایبوکهای مهندسی

نرم افزار 24

AutoCAD Mechanical + AutoCAD Electrical 2013

۱ِDVD

32 و ۶۴ بیت